Vilkår og betingelser - Atelie

BETINGELSER FOR KJØP VIA ATELIER

Disse betingelsene gjelder for kjøp av kunstverk gjennom Atelier AS (heretter "Atelier") på https://atelier.as For å ta i bruk Ateliers tjenester og applikasjoner må du samtykke til nedennevnte vilkår og brukerbetingelser.

Det er de til enhver tid oppdaterte betingelser som gjelder.

Betingelsene suppleres av Ateliers personvernerklæring: https://atelier.as/personvern

Brukerkonto

Når du registrerer deg på https://atelier.as vil det bli opprettet en brukerkonto. Du kan når som helst slette brukerkontoen din. All data om deg vil da bli slettet fra Ateliers systemer.

Atelier står fritt til å godkjenne eller avslå din søknad om brukerkonto og har også rett til å avslutte din brukerkonto.

Personvern

For å opprette brukerkonto og få tilgang til Ateliers tjenester og applikasjoner, må Atelier samle inn og behandle enkelte personopplysninger om deg. Det henvises til personvernerklæringen for informasjon om hvordan Atelier behandler personopplysninger: https://atelier.as/personvern.

Ateliers rolle og partene i handelen

Atelier er en markedsplass som består av kunstverk. Kunstverkene er laget av individuelle kunstnere som driver sin egen virksomhet og lager sine egne kunstverk og produkter.

Ved kjøp av kunstverk gjennom Atelier, opererer Atelier kun som mellommann/formidler. Partene i handelen er kunstneren som selger og du som kjøper og handelen skjer for deres risiko og regning.

Frakt

Atelier har ikke ansvar for frakt/forsendelse av kunstverkene, ansvaret for dette må avtaltes mellom selger og deg.

Reklamasjoner og angrerett

Ettersom Atelier kun opptrer som mellommann, er Atelier ikke solidarisk ansvarlig med selgeren og du som kjøper aksepterer dette. Dette innebærer at Atelier ikke er ansvarlig for forsinket levering eller feil og mangler ved kunstverket, og at alle klager, innsigelser og reklamasjoner knyttet til kjøpet ikke er Ateliers ansvar og må rettes direkte til selgeren (kunstneren).

Atelier har heller ikke noe ansvar knyttet til din eventuell angrerett etter angrerettloven.

Ansvar for innholdet i annonser

Som mellommann og tilrettelegger påtar Atelier seg intet ansvar for innholdet i selgernes annonser. Atelier er derfor ikke ansvarlig for riktigheten, nøyaktigheten, anstendigheten eller lovligheten av innholdet i annonsene som legges ut av selgerne som bruker Ateliers tjenester og applikasjoner.

Avgifter

Opphavsmannens (kunstnerens) omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd.

Ved kjøp av kunst skal det betales en kunstavgift i tillegg til salgssummen, jf. kunstavgiftsloven. I utgangspunktet er satsen på 5 % for arbeider med en salgspris over NOK 2 000. Du kan finne mer informasjon om kunstavgiften på https://kunstavgiften.no/informasjon.html.

Atelier er som mellommann ikke ansvarlig for innrapportering av kunstavgiften, dette er selgerens ansvar. Atelier er heller ikke ansvarlig for hvorvidt kjøpet er underlagt kunstavgift eller ikke.

Betalingsløsning

Atelier benytter seg av Stripe som betalingsløsning (https://stripe.com/en-no). Stripe har sine egne vilkår som må aksepteres før betalingstjenesten tas i bruk.

Ved bruk av Stripe går betalingen fra deg direkte til selgeren (kunstneren), som også er juridisk ansvarlig for salget.

Fra salgssummen trekkes et formidlingsvederlag på 15% som overføres automatisk til Atelier via Stripe.

Immaterielle rettigheter

Utover de rettigheter som tilligger kunstnerne av kunstverkene etter gjeldende åndsverklovgivning, har Atelier full eiendomsrett til materiale og informasjon som er gjort tilgjengelig på https://atelier.as, dette inkluderer immaterielle rettigheter knyttet til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og programkode.

Det er ikke tillatt å kopiere, laste opp eller distribuere materiale fra https://atelier.as utover til rent privat bruk i forbindelse med bruk av Ateliers tjenester og applikasjoner.

Vedlikehold og driftsstans

Ateliers tjenester og applikasjoner kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold, oppdateringer, driftsstans, tekniske problemer e.l. Du kan ikke rette noen form for krav mot Atelier som følge av at Ateliers tjenester eller applikasjoner ikke kan brukes som forutsatt.

Ansvarsbegrensning

Atelier er som mellommann kun ansvarlig for tap eller skade knyttet til bruken av Ateliers applikasjoner (forutsatt korrekt bruk). Atelier er kun ansvarlig for tap som skyldes grov uaktsomhet og er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap. Ateliers erstatningsansvar er i alle tilfeller oppad begrenset til det du som kjøper har betalt i kjøpesum for kjøp av kunstverk via Atelier de siste 12 måneder regnet fra da skaden/tapet inntraff.

Tvisteløsning

Betingelsene er underlagt norsk rett.

Eventuelle tvister i anledning betingelsene eller i anledning bruk av Ateliers tjenester eller applikasjoner, skal løses ved de ordinære domstoler med Oslo som avtalt verneting.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om betingelsene vennligst kontakt hello@atelier.as.BETINGELSER FOR SALG VIA ATELIER

Disse betingelsene gjelder for salg av kunstverk gjennom Atelier AS (heretter "Atelier") på https://atelier.as. For å ta i bruk Ateliers tjenester og applikasjoner må du eller ditt foretak (heretter omtalt som "du" eller "deg") samtykke til nedennevnte vilkår og brukerbetingelser.

Det er de til enhver tid oppdaterte betingelser som gjelder.

Bildene og omtalene av dine kunstverk som du laster opp og legger ut for salg på https://atelier.as vil heretter omtaltes som "annonser".


Brukerkonto/profil

Når du registrerer deg på https://atelier.as vil det bli opprettet en profil. Når du er registrert som kunstner på https://atelier.as får du tilgang til ekstra funksjonalitet som lar deg legge til beskrivelse av ditt kunstnerskap, utstillinger og adresse, i tillegg til å laste opp kunstverk for salg. Du kan når som helst slette profilen din. All data om deg vil da bli slettet fra Ateliers systemer.

Atelier står fritt til å godkjenne eller avslå din søknad om profil/brukerkonto og har også rett til å avslutte din profil/brukerkonto.

Personvern

For å opprette brukerkonto/profil og få tilgang til Ateliers tjenester og applikasjoner, må Atelier samle inn og behandle enkelte personopplysninger om deg. Det henvises til personvernerklæringen for informasjon om hvordan Atelier behandler personopplysninger: https://atelier.as/personvern

Ateliers rolle og partene i handelen

Atelier er en markedsplass som består av kunstverk. Kunstverkene er laget av individuelle kunstnere som driver sin egen virksomhet og lager sine egne kunstverk og produkter.

Ved salg av kunstverk gjennom Atelier, opererer Atelier kun som mellommann/formidler. Partene i handelen er kjøper og deg som selger, og handel skjer for din regning og risiko.

Frakt

Atelier har ikke ansvar for frakt/forsendelse av kunstverkene, ansvaret for dette må avtales mellom kjøper og deg.

Ditt ansvar overfor kjøper

Ettersom Atelier kun opptrer som mellommann, er Atelier ikke solidarisk ansvarlig med deg.

Dette innebærer at eventuelle klager, innsigelser og reklamasjoner fra kjøper knyttet til forsinket levering eller feil og mangler ved kunstverket ikke er Ateliers ansvar og må følges opp og håndteres av deg.

Du må også selv sørge for å oppfylle og håndheve kjøpers eventuelle rettigheter etter angrerettloven.

Du skal holde Atelier skadesløs for (dvs. dekke) ethvert krav fra kjøpere rettet mot Atelier som gjelder ditt kunstverk.

Vederlag

For bruk av Ateliers tjenester og applikasjoner, trekkes et formidlingsvederlag på 15 % av salgssummen som overføres til Atelier via Stripe.

Avgifter

Ved kjøp av kunst skal det betales en kunstavgift i tillegg til salgssummen, jf. kunstavgiftsloven. I utgangspunktet er satsen på 5% for arbeider med en salgspris over kr 2 000. Mer informasjon finnes på https://kunstavgiften.no/informasjon.html.

Kunstavgiften legges automatisk på kunst som har en salgspris på over kr 2 000 når du lager en annonse i Ateliers applikasjoner. Du er imidlertid selv ansvarlig for å vurdere om det enkelte salg er underlagt kunstavgift eller ikke. Du er også selv ansvarlig forinnrapportering av kunstavgiften.

Omsetning av egne kunstverk er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsloven, du plikter imidlertid selv å sette deg inn i gjeldende regelverk og vurdere hvorvidt ditt salg via Atelier er merverdiavgiftspliktig.

Betalingsløsning

Atelier benytter seg av Stripe som betalingsløsning (https://stripe.com/en-no). Stripe har sine egne vilkår som må aksepteres av deg i forbindelse med opprettelsen av brukerkonto/profil hos Atelier.

Ved bruk av Stripe går betalingen fra direkte fra kjøper til deg.

Fra salgssummen trekkes det automatisk et formidlingsvederlag på 15 % som går til Atelier.

Dine rettigheter til kunstverkene

Ved å akseptere disse betingelsene garanterer du å være opphavsperson, herunder å inneha alle nødvendige rettigheter til kunstverkene som selges via https://atelier.as.

Ditt ansvar for innholdet i annonsene

Du kan kun legge ut én annonse for hvert kunstverk du ønsker å selge via Atelier.

Ved å akseptere disse betingelsene garanterer du å ha alle nødvendige rettigheter til innholdet i dine annonser. Dette innebærer at du må ha rettigheter (eiendomsrettigheter, bruksrettigheter eller tilsvarende) til alt innhold som legges ut på https://atelier.as.

Atelier har rett til å slette annonser som kan virke støtende eller er lovstridige, som f.eks. annonser som inneholder kunstverk som har et pornografisk, rasistisk eller diskriminerende innhold.

Du er fullt ut ansvarlig for innholdet i dine annonser, og for at både søknad om profil og profilen inneholder korrekt og ikke misvisende informasjon, som er i tråd med gjeldende lovbestemmelser. Atelier påtar seg ikke noe ansvar for annonsens innhold.

Du må holde Atelier skadesløs for (dvs. dekke) ethvert krav fra utenforstående knyttet til dine annonser.

Immaterielle rettigheter, gjengivelse og markedsføring

Disse betingelser gjør ingen innskrenkninger i dine immaterielle rettigheter etter åndsverklovgivningen. Atelier har imidlertid rett til å markedsføre dine kunstverk (åndsverk) i blant annet sosiale medier og digitale kanaler. Du gir også Atelier en vederlagsfri bruksrett (lisens) til å bruke ditt kunstverk (åndsverk) i markedsføringen og promoteringen av Atelier i blant annet sosiale medier og digitale kanaler ved å f.eks. gjengi eller offentliggjøre foto av kunstverkene som selges via Atelier. 

Atelier har full eiendomsrett til de tjenester og applikasjoner som er gjort tilgjengelig på https://atelier.as, dette inkluderer immaterielle rettigheter knyttet til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og programkode.

Det er ikke tillatt å kopiere, laste opp eller distribuere materiale fra https://atelier.as utover til bruk i forbindelse med benyttelse av Ateliers tjenester og applikasjoner.

Vedlikehold og driftsstans

Ateliers tjenester og applikasjoner kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold, oppdateringer, driftsstans, tekniske problemer e.l. Du kan ikke rette noen form for krav mot Atelier som følge av at Ateliers tjenester eller applikasjoner ikke kan brukes som forutsatt.

Ateliers ansvar overfor deg

Atelier er som mellommann kun ansvarlig for tap eller skade knyttet til bruken av Ateliers applikasjoner (forutsatt korrekt bruk). Atelier er kun ansvarlig for tap som skyldes grov uaktsomhet og er under ingen omstendigheter ansvarlig for ditt indirekte tap. Ateliers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til den totale kommisjonen Atelier har mottatt de siste 12 måneder regnet fra da skaden/tapet inntraff.

Endring av Ateliers tjenester og applikasjoner

Atelier står fritt til å når som helst endre, justere eller avslutte eksisterende tjenester eller applikasjoner, og har ikke ansvar for eventuelle økonomiske eller andre konsekvenser dette får for deg.

Tvisteløsning

Betingelsene er underlagt norsk rett.

Eventuelle tvister i anledning betingelsene eller i anledning bruk av Ateliers tjenester eller applikasjoner, skal løses ved de ordinære domstoler med Oslo som avtalt verneting.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om betingelsene vennligst kontakt hello@atelier.as

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2023