Vilkår og betingelser - Atelie

BETINGELSER FOR KJØP VIA ATELIER

Disse betingelsene gjelder for kjøp av kunstverk gjennom Atelie på https://atelie.art. Tjenesten og applikasjonen leveres av Atelier AS (heretter "Atelier"). For å ta i bruk Ateliers tjenester og applikasjoner må du samtykke til nedennevnte vilkår og brukerbetingelser.

Det er de til enhver tid oppdaterte betingelser som gjelder.

Betingelsene suppleres av Ateliers personvernerklæring: https://atelie.art/personvern

Brukerkonto

Når du registrerer deg på https://atelie.art vil det bli opprettet en brukerkonto. Ved å opprette en brukerkonto aksepterer du at informasjon om deg, eksempelvis ditt navn og kunstnere du følger, er synlig for andre Atelie-brukere. Dersom du ikke aksepterer dette, vil du ikke kunne bruke Atelier sine tjenester, og vi vil ha rett til å slette din brukerkonto.

Du kan når som helst selv slette brukerkontoen din. All data om deg vil da bli slettet fra Ateliers systemer.
Atelier står fritt til å godkjenne eller avslå din søknad om brukerkonto og har også rett til å avslutte din brukerkonto, dersom vi finner saklig grunn til det.

Personvern

For å opprette brukerkonto og få tilgang til Ateliers tjenester og applikasjoner, må Atelier samle inn og behandle enkelte personopplysninger om deg. Det henvises til personvernerklæringen for informasjon om hvordan Atelier behandler personopplysninger: https://atelie.art/personvern.

Ateliers rolle og partene i handelen

Atelie er en markedsplass som består av kunstverk. Kunstverkene er laget av individuelle kunstnere som driver sin egen virksomhet og lager sine egne kunstverk og produkter.

Ved kjøp av kunstverk gjennom Atelie, opererer Atelier kun som mellommann/formidler. Partene i handelen er kunstneren som selger ("Selger") og du som kjøper, og handelen skjer for deres risiko og regning.

Frakt

Atelier har ikke ansvar for frakt/forsendelse av kunstverkene. Ansvaret for dette må avtaltes mellom deg og Selger.

Reklamasjoner og angrerett

Ettersom Atelier kun opptrer som mellommann, er Atelier ikke solidarisk ansvarlig med Selger og du som kjøper aksepterer herved dette. Dette innebærer at Atelier blant annet ikke er ansvarlig for forsinket levering, eller feil eller mangler ved kunstverket, og at alle klager, innsigelser og reklamasjoner knyttet til kjøpet ikke skal rettes mot Atelier, men må rettes direkte til Selger.

Eventuell angrerett etter angrerettsloven er også Selgers ansvar, og Atelier har ikke noe ansvar knyttet til din eventuell angrerett.

Ansvar for innholdet i annonser

Som mellommann og tilrettelegger påtar Atelier seg intet ansvar for innholdet i Selgers annonser. Atelier er derfor ikke ansvarlig for riktigheten, nøyaktigheten, anstendigheten eller lovligheten av innholdet i annonsene som legges ut av selgere som bruker Ateliers tjenester og applikasjoner.

Avgifter

Ved kjøp av kunst skal det betales en kunstavgift i tillegg til salgssummen, jf. kunstavgiftsloven. I utgangspunktet er satsen på 5 % for arbeider med en salgspris over NOK 2 000. Du kan finne mer informasjon om kunstavgiften på https://kunstavgiften.no/.

Atelier er ikke ansvarlig for innrapportering av kunstavgiften. Dette er Selgers ansvar. Atelier er heller ikke ansvarlig for hvorvidt kjøpet er underlagt kunstavgift eller ikke.

Betalingsløsning og formidlingsvederlag

Atelier benytter seg av betalingsløsningen Stripe (https://stripe.com/en-no). Stripe har sine egne vilkår som må aksepteres før betalingstjenesten tas i bruk.

Ved bruk av Stripe går betalingen fra deg direkte til Selger, som også er juridisk ansvarlig for salget.

Fra salgssummen trekkes et formidlingsvederlag på 15% som overføres automatisk til Atelier via Stripe.

Immaterielle rettigheter

Utover de rettigheter som tilligger Selger etter gjeldende åndsverklovgivning, har Atelier eksklusiv eiendomsrett til materialet og informasjonen gjort tilgjengelig på https://atelie.art. Dette omfatter alle immaterielle rettigheter knyttet til blant annet tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og programkode i tjenestene og applikasjonene.

Utover rent privat bruk, er det ikke tillatt å kopiere, laste opp eller distribuere materiale fra https://atelie.art uten samtykke fra Atelier..

Vedlikehold og driftsstans

Ateliers tjenester og applikasjoner kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold, oppdateringer, driftsstans, tekniske problemer e.l. Du kan ikke rette noen form for krav mot Atelier som følge av at Ateliers tjenester eller applikasjoner ikke kan brukes som forutsatt.

Ansvarsbegrensning

Atelier er kun ansvarlig for tap eller skade knyttet til bruken av Ateliers applikasjoner (forutsatt korrekt bruk) som skyldes forsett eller grov uaktsomhet. Atelier er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap. Ateliers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til det du som kjøper har betalt i kjøpesum for kunstverk kjøpt via Atelier de siste 12 måneder, regnet fra da skaden/tapet inntraff.

Tvisteløsning

Betingelsene er underlagt norsk rett.

Eventuelle tvister i anledning betingelsene eller i anledning bruk av Ateliers tjenester eller applikasjoner, skal løses ved de ordinære domstoler, med Oslo som avtalt verneting.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om betingelsene, vennligst kontakt hello@atelie.art

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside, og du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med oppdateringer og endringer.BETINGELSER FOR SALG VIA ATELIER

Disse betingelsene gjelder for salg av kunstverk gjennom Atelie, på https://atelie.art. Tjenesten og applikasjonene er levert av Atelier AS (heretter "Atelier") på. For å ta i bruk Ateliers tjenester og applikasjoner må du eller ditt foretak (heretter omtalt som "du" eller "deg") samtykke til nedennevnte vilkår og brukerbetingelser.

Det er de til enhver tid oppdaterte betingelser som gjelder.

Bildene og omtalene av dine kunstverk som du laster opp og legger ut for salg på https://atelie.art vil heretter omtaltes som "annonser".


Kunstnerprofil

Når du registrerer deg på https://atelie.art vil du kunne opprette en egen kunstnerprofil. Gjennom en slik profil får du tilgang til ekstra funksjonalitet som lar deg legge til beskrivelse av ditt kunstnerskap, utstillinger og adresse, i tillegg til å laste opp kunstverk for salg. Ved å opprette en kunstnerprofil aksepterer du at informasjon om deg, eksempelvis ditt navn, adresse, mv., er synlig for andre Atelie-brukere. Dersom du ikke samtykker til dette, vil du ikke kunne bruke Atelier sine tjenester, og vi vil ha rett til å slette din profil.

Du kan når som helst selv slette profilen din. All data om deg vil da bli slettet fra Ateliers systemer.
Atelier står fritt til å godkjenne eller avslå din søknad om opprettelse av kunstnerprofil og har også rett til å avslutte din profil, dersom vi finner saklig grunn til det.

Personvern

For å opprette en kunstnerprofil og få tilgang til Ateliers tjenester og applikasjoner, må Atelier samle inn og behandle enkelte personopplysninger om deg. Det henvises til personvernerklæringen for informasjon om hvordan Atelier behandler personopplysninger: https://atelie.art/personvern.

Ateliers rolle og partene i handelen

Atelie er en markedsplass som består av kunstverk. Kunstverkene er laget av individuelle kunstnere som driver sin egen virksomhet og lager sine egne kunstverk og produkter.

Ved salg av kunstverk gjennom Atelie, opererer Atelier kun som mellommann/formidler. Partene i handelen er kjøper og deg som selger, og handel skjer for deres regning og risiko.

Frakt

Atelier har ikke ansvar for frakt/forsendelse av kunstverkene. Ansvaret for dette må avtales mellom deg og kjøper.

Ditt ansvar overfor kjøper

Ettersom Atelier kun opptrer som mellommann, er Atelier ikke solidarisk ansvarlig med deg.

Dette innebærer at eventuelle klager, innsigelser og reklamasjoner fra kjøper knyttet til eksempelvis forsinket levering, eller feil eller mangler ved kunstverket ikke er Ateliers ansvar og må følges opp og håndteres av deg.

Du må også selv sørge for å oppfylle og håndheve kjøpers eventuelle rettigheter etter angrerettloven.

Du skal holde Atelier skadesløs for (dvs. dekke) ethvert krav fra kjøpere rettet mot Atelier som gjelder ditt/dine kunstverk.

Vederlag

For bruk av Ateliers tjenester og applikasjoner, trekkes et formidlingsvederlag på 15 % av salgssummen + et transaksjonsgebyr fra Stripe på 2,1%-2,4%+ 2kr. Formidlingsvederlaget overføres automatisk til Atelier via Stripe ved gjennomføringen av transaksjonen fra kjøper.

Avgifter

Ved kjøp av kunst skal det betales en kunstavgift i tillegg til salgssummen, jf. kunstavgiftsloven. I utgangspunktet er satsen på 5% for arbeider med en salgspris over kr 2 000. Mer informasjon finnes på https://kunstavgiften.no/.

Kunstavgiften legges automatisk til på kunst som har en salgspris på over kr 2 000 når du lager en annonse i Ateliers applikasjoner. Du er imidlertid selv ansvarlig for å vurdere om det enkelte salg er underlagt kunstavgift eller ikke. Du er også selv ansvarlig for innrapportering av kunstavgiften.

Omsetning av egne kunstverk er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsloven. Du plikter imidlertid selv å sette deg inn i gjeldende regelverk og vurdere hvorvidt ditt salg via Atelie er merverdiavgiftspliktig.

Betalingsløsning

Atelier benytter seg av Stripe som betalingsløsning (https://stripe.com/en-no). Stripe har sine egne vilkår som må aksepteres av deg i forbindelse med opprettelsen av kunstnerprofil hos Atelier.

Ved bruk av Stripe går betalingen direkte fra kjøper til deg, med unntak av det nevnte formidlingsvederlaget på 15% og transaksjonsgebyret fra Stripe, som automatisk overføres til Atelier.


Dine rettigheter til kunstverkene

Ved å akseptere disse betingelsene garanterer du å være opphavsperson til kunstverkene, herunder å inneha alle nødvendige rettigheter til kunstverkene du selger via https://atelie.art og via applikasjonen.

Ditt ansvar for innholdet i annonsene

Du kan kun legge ut én annonse for hvert kunstverk du ønsker å selge via Atelie.

Ved å akseptere disse betingelsene garanterer du å ha alle nødvendige rettigheter til innholdet i dine annonser. Dette innebærer at du må ha rett (eiendomsrettigheter, bruksrettigheter eller tilsvarende) til å publisere alt innhold som legges ut på https://atelie.art og i applikasjonen.

Atelier har rett til å slette annonser som kan virke støtende eller er lovstridige, som f.eks. annonser som inneholder kunstverk som har et pornografisk, rasistisk eller diskriminerende innhold.

Du er fullt ut ansvarlig for innholdet i dine annonser, og for at både søknad om profil og opprettet profil inneholder korrekt og ikke misvisende informasjon, som er i tråd med gjeldende lovbestemmelser. Atelier påtar seg ikke noe ansvar for annonsens innhold. Du må holde Atelier skadesløs for (dvs. dekke) ethvert krav fra utenforstående knyttet til dine annonser.

Immaterielle rettigheter, gjengivelse og markedsføring

Disse betingelser gjør ingen innskrenkninger i dine immaterielle rettigheter etter åndsverklovgivningen. Du gir med dette imidlertid Atelier rett til å markedsføre dine kunstverk (åndsverk) i, blant annet, sosiale medier og digitale kanaler. Du gir også Atelier en vederlagsfri bruksrett (lisens) til å bruke ditt kunstverk (åndsverk) i markedsføringen og promoteringen av Atelie i, blant annet, sosiale medier og digitale kanaler ved å f.eks. gjengi eller offentliggjøre foto av kunstverkene som selges via Atelie.

Atelier har eksklusiv rett til de tjenester som er gjort tilgjengelig på https://atelie.art og i applikasjonen. Dette omfatter alle immaterielle rettigheter knyttet til blant annet tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og programkode.

Det er ikke tillatt å kopiere, laste opp eller distribuere materiale fra https://atelie.art og i applikasjonen, uten samtykke fra Atelier, utover til bruk i forbindelse med benyttelse av Ateliers tjenester og applikasjoner.

Vedlikehold og driftsstans

Ateliers tjenester og applikasjoner kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold, oppdateringer, driftsstans, tekniske problemer e.l. Du kan ikke rette noen form for krav mot Atelier som følge av at Ateliers tjenester eller applikasjoner ikke kan brukes som forutsatt.

Ateliers ansvar overfor deg

Atelier er kun ansvarlig for tap eller skade knyttet til bruken av Ateliers applikasjoner (forutsatt korrekt bruk) som skyldes forsett eller grov uaktsomhet. Atelier er under ingen omstendigheter ansvarlig for ditt indirekte tap. Ateliers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til den totale kommisjonen Atelier har mottatt i forbindelse med dine salg de siste 12 måneder, regnet fra da skaden/tapet inntraff.

Endring av Ateliers tjenester og applikasjoner

Atelier står fritt til å når som helst endre, justere eller avslutte eksisterende tjenester eller applikasjoner, og har ikke ansvar for eventuelle økonomiske eller andre konsekvenser dette får for deg.

Tvisteløsning

Betingelsene er underlagt norsk rett.

Eventuelle tvister i anledning betingelsene eller i anledning bruk av Ateliers tjenester eller applikasjoner, skal løses ved de ordinære domstoler med Oslo som avtalt verneting.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om betingelsene vennligst kontakt hello@atelie.art

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside, og du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med oppdateringer og endringer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2023